από mari@pi mari@pi στις 2008-05-29 18:42 tags όρος πατέρας 1 σχόλια
wait..Voting.. bad good
, ,
από mari@pi mari@pi στις 2008-05-29 18:27 tags κομπιούτερ
wait..Voting.. bad good
βάρα με(punch me) κι ας κλαίω βάρα με(punch me) κι ας κλαίω
από mari@pi mari@pi στις 2008-05-27 00:00 tags κρήτη 3 σχόλια
wait..Voting.. bad good
το φαράγγι του Χα .!,το φαράγγι του Χα .!,
από mari@pi mari@pi στις 2008-05-26 00:23 tags κρήτη , ποτάμι
wait..Voting.. bad good
the original 1600x1200 picture  - 180 rotated the original 1600x1200 picture  - 180 rotated
από mari@pi mari@pi στις 2008-05-22 14:51 tags προγραμματισμός , mainframe
wait..Voting.. bad good
5 σχόλια
/* rexx */
drop l.
"execio * diskr MYLIST (stem l. finis"
if rc ^= 0 then do
   say 'error in reading MYLIST file !!!'
   say 'rc='rc
   exit 1
end
drop nj.;j=0
j=j+1;nj.j="//MAI     JOB (000),ME,CLASS=C,MSGCLASS=X,"
J=J+1;NJ.J="//     ​​​​​   NOTIFY=ME,TYPRUN=SCAN,"​​​
j=j+1;nj.j="//     ​​​​​   MSGLEVEL=(1,1),REGIO​N=0​M,T​IME=1440;
j=j+1;nj.j="//**   UNLOAD PROS SUBMIT"
do l=2 to l.0
   j=j+1;nj.j="//STEP"l-1"  EXEC PGM=IKJEFT01,REGION=0M"
   j=j+1;nj.j="//SYSEXEC  DD DISP=SHR,DSN=A.V.ARSINST"
   j=j+1;nj.j="//SYSTSPRT DD SYSOUT=*"
   j=j+1;nj.j="//SYSTSIN  DD *"
   j=j+1;nj.j="ARSSHL /usr/lpp/ars/bin/arsadmin +"
   j=j+1;nj.j=" unload -h ARCH -g +"
   j=j+1;nj.j="'"strip(substr(l.1, 1, 71))"' +"
   j=j+1;nj.j=" -u admin -p password -L +"
   j=j+1;nj.j=word(l.l, 1)
   j=j+1;nj.j="//STDENV DD *"
   j=j+1;nj.j="_BPX_SHAREAS=YES"
   j=j+1;nj.j="_BPX_BATCH_SPAWN=YES"
   j=j+1;nj.j="/*"
   j=j+1;nj.j="//OSHOUT1 DD SYSOUT=*,DCB=(RECFM=F,LRECL=255)"
   j=j+1;nj.j="//* "
end
nj.0=j
"execio * diskw OUTF (stem nj. finis"
if rc ^= 0 then do
   say 'error in writing OUTf file !!!'
   say 'rc='rc
   exit 2
end
/*
 NEWSTACK
 DO j=1 TO Nj.0
     QUEUE nj.j
 END
 QUEUE " "
'SUBMIT *' */
exit 0
από mari@pi mari@pi στις 2008-05-19 11:22 tags προγραμματισμός , mainframe
wait..Voting.. bad good
ID DIVISION.
PROGRAM-ID MAICHDG.
*-------------------------------------------------
*-    YPOLOGISMOS  CH-DIGIT  T.K ME MODULUS 10
*-        ​​​​      COMMO​N-A​REA
*-        ​​​​ IN  ARIQMOS 9(5)
*-         OUT    CHDG5-N  9
*-        ​​​​  ME-15-07-2006
*-------------------------------------------------
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
     DECIMAL-POINT IS COMMA.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77  S1        ​​​​    PIC 9  ​ ​   VALUE ZERO.
77  SW        ​​​​    PIC 9  ​ ​   VALUE ZERO.
*-
01  AR-IN-X.
   05  AR-TK   PIC 9.
   05  AR-SEL  PIC 9(4).
*-
01  AR-X.
   05  AR-F      PIC 9  OCCURS 5 TIMES.
01  AR-N      REDEFINES  AR-X     PIC 9(5).
*-
01  RES-X.
   05  RES-1        ​​​​ PIC 9.
   05  RES-2        ​​​​ PIC 9.
01  RES-N        ​​​​ REDEFINES RES-X   ​​     PIC 99.
*-
01  AC-X.
   05  F        ​​​​     PIC X.
   05  AC-LAST        PIC 9.
01  AC-N        ​​​​  REDEFINES AC-X  ​​      ​​ ​​PIC 9(2).
*-------------------------------------------------​​​​--
LINKAGE SECTION.
     COPY RMAICHDG.
PROCEDURE DIVISION USING RMAICHDG.
*---------------------------------
*-
   MOVE CHDG5-TK TO AR-TK
   MOVE CHDG5-SEL TO AR-SEL
*-
   MOVE    AR-IN-X TO AR-X
*-
   MOVE    1    TO SW
   MOVE    ZERO TO RES-N AC-N
*-
   PERFORM VARYING S1 FROM 5 BY -1 UNTIL S1 = 0
      IF      SW  = 1
        ​​​​      MOVE ​​3TOSW
      ELSE        ​​​​    
        ​​​​      MOVE ​​1TOSW
      END-IF
      COMPUTE RES-N = AR-F (S1)  *  SW
      COMPUTE AC-N = AC-N  +  RES-N
   END-PERFORM       ​​​​       ​​ ​​      ​​  ​
*-
   COMPUTE RES-N = 10  -  AC-LAST       ​​​​     
*-
   COMPUTE CHDG5-N = RES-2
*-
   MOVE 0 TO RETURN-CODE
   GOBACK.